STORIES
 • BLANKET & THROW SIZE CHART

  RATTLESNAKE THROW

  51" x 64" + Fringe

  PEYOTE THROW

  51" x 70"

  MIDNIGHT SUN THROW

  51" x 70"

  CANYON THROW

  51" x 70" + Fringe

  SLOWDANCE THROW

  53" x 69" + Fringe

  CHICAMA THROW

  53" x 69" + Fringe

  MIRAGE THROW

  51" x 70"

  SIEMPRE BLANKET

  59" X 79"